top of page

Craft, activity and play ideas

Public·13 members

Sporazumni raskid ugovora o ortakluku: kako i zašto?```markdown


Sporazumni raskid ugovora o ortakluku: kako i zaÅto?
Ugovor o ortakluku je pravni akt kojim se ureÄuju prava i obveze dviju ili viÅe osoba koje zajedniÄki obavljaju neku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti. Ortakluk moÅe biti graÄanski ili trgovaÄki, ovisno o tome je li registriran u sudskom registru ili ne.


Ortakluk se moÅe raskinuti na viÅe naÄina, ali jedan od najjednostavnijih i najpovoljnijih je sporazumni raskid ugovora o ortakluku. To znaÄi da se svi ortaci dogovore o prestanku ortakluka i podjele imovine i obveza koje su nastale tijekom njegovog trajanja.


sporazumni raskid ugovora o ortaklukuKako sporazumno raskinuti ugovor o ortakluku?
Sporazumni raskid ugovora o ortakluku zahtijeva sljedeÄe korake:


 • Izrada pisanog sporazuma o raskidu ugovora o ortakluku, u kojem se navode razlozi za raskid, datum prestanka ortakluka, naÄin podjele imovine i obveza, te ostali bitni elementi. • Potpisivanje sporazuma od strane svih ortaka ili njihovih zakonskih zastupnika. • Ovjeravanje sporazuma kod javnog biljeÅnika ili suda. • Prijavljivanje raskida ugovora o ortakluku nadleÅnom poreznom tijelu i sudskom registru, ako je rijeÄ o trgovaÄkom ortakluku. • Podmirenje svih dugova i obveza prema treÄim osobama koje proizlaze iz ortakluka. • RazrjeÅenje imovinskih odnosa izmeÄu bivÅih ortaka, u skladu sa sporazumom o raskidu.ZaÅto sporazumno raskinuti ugovor o ortakluku?
Sporazumni raskid ugovora o ortakluku ima brojne prednosti u odnosu na druge naÄine raskida, kao Åto su jednostrani otkaz, sudski postupak ili steÄaj. Neke od njih su:


 • Brzina i jednostavnost postupka. • Smanjenje troÅkova i poreznih obveza. • OÄuvanje dobrih poslovnih i osobnih odnosa izmeÄu bivÅih ortaka. • MoguÄnost nastavka suradnje na drugim projektima ili u drugim oblicima poslovanja. • Izbjegavanje moguÄih sporova i sukoba koji bi mogli nastati u sluÄaju nezadovoljstva nekog od ortaka.ZakljuÄno, sporazumni raskid ugovora o ortakluku je optimalno rjeÅenje za sve one koji Åele prekinuti svoju zajedniÄku djelatnost na miran i civiliziran naÄin, bez nepotrebnih komplikacija i posljedica. MeÄutim, prije nego Åto se odluÄe za taj korak, savjetuje se da se posavjetuju sa struÄnjacima iz podruÄja prava, poreza i raÄunovodstva, kako bi bili sigurni da su ispoÅtovali sve zakonske propise i


```markdown


Koje su moguÄe posljedice nepravilnog raskida ugovora o ortakluku?
Ako se ugovor o ortakluku ne raskine na pravilan naÄin, to moÅe dovesti do niza negativnih posljedica za bivÅe ortake i njihovo poslovanje. Neke od njih su:


 • Nepriznavanje raskida ugovora od strane poreznih i drugih nadleÅnih tijela, Åto moÅe rezultirati dodatnim poreznim i administrativnim obvezama i kaznama. • Nastavak odgovornosti za dugove i obveze koje su nastale tijekom ortakluka, Äak i nakon njegovog prestanka. • Pokretanje sudskih postupaka od strane nezadovoljnih ortaka ili treÄih osoba koje smatraju da su oÅteÄene zbog nepravilnog raskida ugovora. • Gubitak ugleda i povjerenja na trÅiÅtu i meÄu poslovnim partnerima. • OteÅano pronalaÅenje novih poslovnih prilika ili suradnika.Kako izbjeÄi potencijalne probleme pri raskidu ugovora o ortakluku?
Da bi se izbjegli potencijalni problemi pri raskidu ugovora o ortakluku, potrebno je poduzeti sljedeÄe mjere:


 • Pravovremeno i otvoreno komunicirati sa svim ortacima o namjeri i razlozima za raskid ugovora, te pokuÅati postiÄi sporazum koji Äe zadovoljiti sve strane. • AngaÅirati struÄnu pomoÄ iz podruÄja prava, poreza i raÄunovodstva, kako bi se osiguralo da se poÅtuju svi zakonski propisi i procedure pri raskidu ugovora. • Pripremiti sve potrebne dokumente i dokaze koji potvrÄuju raskid ugovora, te ih dostaviti nadleÅnim tijelima i institucijama. • Podmiriti sve dugove i obveze koje proizlaze iz ortakluka, te se dogovoriti o naÄinu podjele imovine i eventualnih potraÅivanja izmeÄu bivÅih ortaka. • OdrÅavati korektne i profesionalne odnose sa bivÅim ortacima i poslovnim partnerima, te im zahvaliti na suradnji i podrÅci.Nadamo se da vam je ovaj Älanak bio koristan i informativan. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica vezanih uz sporazumni raskid ugovora o ortakluku, slobodno nas kontaktirajte. NaÅ tim struÄnjaka Äe vam rado pomoÄi i savjetovati vas o svim aspektima vaÅeg poslovanja. 0efd9a6b88


https://www.floringa.com/group/mysite-231-group/discussion/f3d6216e-f415-4db1-ac3b-c5f2496229b4

https://www.barrierfreeab.ca/group/barrierfreeab-group/discussion/9528aadc-22f9-4f32-9b4c-0f6e1931c075

https://www.bys-training.com/group/groupe-de-rlfomation/discussion/1d60627f-0d44-499d-b77d-f0d9f47a1dce

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page